Zorg

De zorg binnen De Vroonhoeve valt onder te verdelen in een aantal onderwerpen, namelijk Interne begeleiding, extra ondersteuning, protocollen, plusklas/ -groep en toetsen. Hieronder vindt u meer informatie omtrent deze onderwerpen.


Interne begeleiding

Op onze school is 1 intern begeleider (IB'er). Zij gaat over leerlingen die iets extra's nodig hebben binnen of buiten de klas en wat niet altijd door de eigen leerkracht georganiseerd kan worden. De IB'er  is ook een vraagbaak voor de leerkrachten als zij meer willen weten over mogelijkheden om kinderen te begeleiden.

Wat doet de interne begeleider:

 • Contacten met externe partijen
 • Coachen/adviseren van leerkrachten bij vragen over leerlingen, toetsen, analyses, enz.
 • Het maken van het rooster voor remedial teaching
 • Het uitzetten van aparte leerlijnen voor kinderen indien zij de reguliere lijnen niet kunnen volgen
 • Protocollen met betrekking tot zorg schrijven en leerkrachten ondersteunen bij het volgen hiervan
 • Klassenbezoeken
 • Onderzoeken voorbereiden/organiseren

Extra ondersteuning

De Vroonhoeve werkt momenteel met 3 vormen van extra ondersteuning van leerlingen bij ons op school:

 • Ondersteuning in de klas door de onderwijsassistente.
 • Een aantal groepen hebben de beschikking over een onderwijsassistente. De leerkrachten bepalen hoe zij de ondersteuning inzetten om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen.
 • Remedial teaching door de leerkrachten.
 • Op momenten dat er gym is en dit wordt gegeven door de vakleerkracht, geven de leerkrachten remedial teaching (RT) aan kinderen uit andere groepen. Hierbij krijgen begrijpend lezen en rekenen voorrang wanneer er sprake is van een grote hoeveelheid aanvragen.
 • Ondersteuning door een extern persoon.
 • Leerlingen met specifieke leerproblemen (bv. dyslexie), een taalstoornis of gedragsproblemen kunnen begeleid worden door externe personen. Dit kan tijdelijk van aard zijn of langdurig. Dit is afhankelijk van de problematiek.

Protocollen

Binnen de school zijn een aantal protocollen op het gebied van zorg aanwezig. Deze zijn op te vragen bij de intern begeleiders van de school.

Plusklas 

Een vorm van remedial teaching bij ons op school is de plusklas.

De plusklas is een groep voor groep 5 t/m 8. Zij werken ook aan projecten, maar worden uitgedaagd op een hoger niveau. De kinderen die hiernaartoe gaan, zijn kinderen die op een ander denkniveau zitten en gestimuleerd moeten worden hier gebruik van te maken.

De kinderen die na de zomervakantie gestart zijn, zullen in ieder geval tot de voorjaarsvakantie in deze groep zitten en is er geen verdere instroom. Na de voorjaarsvakantie gaan de leerlingen van groep 8 eruit, zodat zij zich kunnen gaan focussen op de Eindtoets en daarna de musical. Dan is eventuele instroom mogelijk.

Toetsen

Als school zijn wij verplicht om regelmatig te kijken hoe onze leerlingen het doen ten opzichte van andere leerlingen in Nederland. Hiervoor wordt een methode-onafhankelijke toets ingezet, te weten de Cito-toetsen. De toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen bij groep 3 t/m 7, in januari en in juni.

Groep 3 t/m 8: rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen

Groep 7 en 8: werkwoordspelling

Groep 8 heeft 1 regulier toetsmoment. Daarnaast maken zij in april de Centrale Eindtoets.

De Cito-toetsen worden geanalyseerd om te kijken waar groepen of individuele leerlingen de periode erna extra aandacht aan moeten besteden

Daarnaast worden er in de klas de methode-gebonden toetsen afgenomen. In deze toetsen worden de doelen getoetst waar de laatste 2 à 3 weken in de klas aan gewerkt is. Vanaf groep 3 worden de resultaten bijgehouden in het administratiesysteem Parnassys. Deze zijn voor ouders inzichtelijk.

In groep 1 en 2 wordt het observatiesysteem BOSOS gebruikt. Dit is een observatiesysteem om de ontwikkeling van kleuters te volgen. Ouders worden in januari en juli, d.m.v. een rapport, van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht.

Informatie nieuwe ouders

Onze school is een ontwikkelingsgerichte school voor zowel leerlingen als leerkrachten. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van kinderen. Wij benaderen het onderwijs door te kijken vanuit de leerling. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Deze afspraak kunt u maken met Laurens van Velzen, directeur van de school. 


De school is bereikbaar op het telefoonnummer 0172-478902 of via de mail directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in groep 5, 6 en 7. In groep 3 is alleen plaats wanneer er sprake is van geen extra ondersteuning.  

 

In de laatste drie lesweken van het schooljaar starten wij geen nieuwe gesprekken meer om kinderen binnen Alphen aan den Rijn te laten overstappen naar onze school. Vanaf september zijn deze gesprekken weer mogelijk.